About

The Technosublime is a artistic research (KU) project at the National Academy of the Arts, Oslo (KHiO). The project runs for two years, starting autumn 2014. The project is financed throught KHiO’s research fund. Below is a extract from the original application for KU funding.

Project manager:  Associate professor  Trine Wester

Contact: wester at khio dot no

 

 

The Technosublime

Because the essence of technology is nothing technological,

essential reflection upon technology and decisive confrontation with it

must happen in a realm that is, on the one hand, akin to the essence of technology and,

on the other, fundamentally different from it.

Such a realm is art.

Martin Heidegger1

Bakgrunn

Livet vi lever i dag er utenkelig uten teknologi. De fleste av oss har en angst for at teknologien skal vende seg mot oss, motarbeide oss eller ta over kontrollen. Vi vet at hvert aspekt av livene våre snart er lagret som digital informasjon, og vi er redde for hva som skjer hvis teknologien kommer i feil hender. Likevel omfavner vi ny teknologi ukritisk, gjennom en forventning om konstant utvikling og et begjær etter det nyeste. Og etter hvert som teknologien blir mer og mer uforståelig så tar vi den mer og mer i bruk. Helt frivillig integrerer vi teknologien mer og mer inn i livene våre uten å gjøre oss noen tanker om hvordan dette påvirker og forandrer oss. Dette gjør oss sårbare.

Samtidig åpner teknologien for muligheter vi ikke er i stand til å se enda, og vi vet ikke hva de kan brukes til. Men en tidlig bruk av ny teknologi kan være med på å definere utviklingen av denne teknologien. Som kunstner er dette en interessant utfordring; å være med på å definere og forme framtiden. Vi kan være med på å diskutere teknologien, og gjennom å bruke den bygger vi kompetanse for å ha noe substansielt å si om det. Praksisen er grunnlaget for forståelsen.

Det er derfor ikke lengre et spørsmål om vi skal elske eller hate teknologien, men hvordan vi skal forholde oss til den. Aktuelle tema som elektronisk og biologisk overvåking og kunstig intelligens er direkte knyttet til spørsmål rundt teknologisk utvikling. Indirekte er også klima og miljø, befolkningsvekst, ressursknapphet og urbanisering uløselig forbundet med utvikling av teknologi. Alle bærer de med seg en rekke viktige etiske og moralske problemstillinger. Som kunstner kan vi gjennom kunsten vår få folk til å reflektere over disse. Når mennesker engasjerer seg, deltar i den offentlige debatten og bryr seg så kan vi være med på å finne måter å styre denne utviklingen i en bærekraftig og human retning.

På tross av dette, så opplever jeg at fokuset på å forstå teknologiens rolle er liten innenfor samtidskunsten. Det stilles i påfallende liten grad spørsmål om hva vårt forhold til teknologi betyr for oss. Det kan skyldes at teknologi som tema og medium i kunsten ikke er stue-rent, det omtales ofte nedlatende som teknikk-dyrking uten dypere mening. Slik kunst søker selv til eller henvises ofte til egne utstillings arenaer som “Ars Electronica” i Linz og “Transmediale” i Berlin. I et større perspektiv handler kanskje kritikken om det gamle hierarkiet med “ånd over hånd” i kunsten. Ved å plassere diskusjonen om teknologi innenfor en humanistisk tradisjon gjennom teknologi-filosofien ønsker jeg å fokusere på dette som for meg framstår som vår tids viktigste fortelling: fortellingen om teknologi, fortalt med samtidskunst.

Jeg ønsker å øke bevisstheten og spre interesse for feltet teknologifilosofi bland KHiO’s studenter. Og mitt prosjekt ‘The Technosublime’ er et forsøk på å finne måter å jobbe med spørsmål om teknologi i en kunstnerisk og undervisningsbasert kontekst.

Gjennom eget KU arbeid og 3 workshop med tverrfaglige studentgrupper ved KHiO vil jeg undersøke problemstillinger relatert til (anvendt) teknologifilosofi. Prosjektet vil avsluttes og formidles gjennom en utstilling og publisering.

Med utgangspunkt i min egen kunstneriske praksis og faglige interesser, ønsker jeg å realisere prosjektet ved at vi fokuserer på forhold mellom mennesket, natur og teknologi.

Og videre på hvordan en gjensidig påvirkning mellom disse 3 elementene avspeiles i samfunnet rundt oss. Dette er de overordnede rammene.

Min personlige innfallsvinkel er et syn på- og forståelse av teknologien som vår nye natur; som bærer av metaforer, ideologier, forestillinger, drømmer og begjær. Det sublime i teknologien. Og mennesket som en organisme som må lære seg å interagere med den. Dette vil være mitt utgangspunkt for egne kunstneriske arbeider.

Den enkelte student må på samme måte definere sine problemstillinger og metoder for sine arbeider.

Gjennomføring

Jeg kommer til å fortsette min utforskning av digitalisering av fysisk informasjon, bearbeiding av digitalisert innhold, samt tilbakeføring av bearbeidet informasjonen til fysisk form. Denne prosessen innebærer er rekke problemstillinger ut over det tekniske, som for eksempel hva som skjer med en ting som gjennomgår en prosess fra materie til virtuell til materie igjen? Begrep som simulakra/representasjon/modell og map/terriory relasjon vil være naturlig å undersøke nærmere. Jeg planlegger å sette dette opp mot sentrale tanker innen OOO (Object Oriented Ontology). Objektene jeg tar utgangspunkt i er inspirert av Timothy Mortons begrep om Hyperobjekt.2 Og i tråd med OOO vil jeg undersøke hvordan hele eller deler av prosessene kan inngå i en utstillings-sammenheng, der fokuset i større grad enn før vil være på prosess i stedet for ferdige arbeider. Utstillingen vil framstå som en installasjon, med arbeider som bilder, objekter og virtuelle representasjoner.

Workshop:

I prosjektperioden inngår en serie på 3 workshops/seminar. Disse vil få karakter av en ‘thinktank’, der jeg presenterer teknologifilosofiske tekster jeg vurderer som relevant, presentasjon av relevante kunstnerskap, diskusjoner og student-presentasjoner. Den enkelte student velger selv arbeidsmetode og innfallsvinkel til arbeid med egen definert prosjekt. Hver enkelt workshop har et gitt perspektiv, og avsluttes med presentasjon av prosessen. Hvorvidt vi ender opp med enkeltarbeider eller fellesarbeider er ikke avgjort. Formidlingsform bestemmes heller ikke på forhånd, men det kan ta form av en utstilling, modeller, skisser, notater, fanzine, webportal osv. Beskrivelse av den første workshopen er lagt ved søknaden, og er den beskrivelsen som legges ut i avdeling Kunstfags kurskatalog denne våren.

Workshop tema/perspektiv

1: The Techno Sublime 1 ‘The McLuhan Equation’ (teknologisk ekstrapolering)

2: The Techno Sublime 2 ‘Leve Maskinkunsten’ (menneske/maskin)

3: The Techno Sublime 3 ‘Anthropocene’ (natur/interaksjon/hack/dybdeøkologi)

1Fra “The Question Concerning Technology” in The Question Concerning Technology and Other Essays. Harper and Row Publishers, 1977, p. 35.

2 Morton’s work explores the intersection of object-oriented thought and ecological studies. He coined the term ‘hyperobjects’, in 2010, to explain objects so massively distributed in time and space as to transcend localization, such as climate change and styrofoam.

Advertisement

One thought on “About

  1. Pingback: New artistic research project at Oslo National Academy of the Arts | The Technosublime

Comments are closed.